Drever/Støver

Brugsprøveregler og vejledning
Startside Tilbage

REGLER FOR BEDØMMELSE VED BRUGSPRØVER FOR  Drever.

De deltagende hunde skal starte for en dommer og en aut. se­kretær i den ved lodtrækningen foretagne orden. Hunden skal selv opsøge og rejse vildtet. Til dette arbejde får den én time.

Lykkedes det ikke trods energiske forsøg, kan den efter dom­merens skøn, tages frem og prøves igen, når de andre hunde er færdigprøvede.

Viser en hund ingen lyst og energi til at søge og rejse, kan dommeren ordre den koblet inden timens udløb. Dommeren bestemmer i samråd med evt terrænleder, hvor og når en hund skal slippes. Hunden må aldrig slippes på rejst vildt

I tilfælde af pointslighed gælder sikkerhed og udholdenhed foran søg og rejsning. Dette igen foran kontakt og lydighed. Er disse tre discipliner ens gælder haredrev foran rævedrev og dette igen foran råvildtdrev.

§ 1

Søg og rejsning - maksimum 15 point

En hund, der går og "nusser" omkring føreren, og som blot slår 20-30 meter ud, kan kun tildeles 1-5 point. Et jævnt stort søg 50-100 meter 5-10 point Det halt store søg (dog med en vis kontakt med føreren) kan give 10-15 point (Se § 3).

§ 2

Sikkerhed og udholdenhed - maksimum 15 point.

Et drev, som kun holdes 15-25 minutter, giver højest 5 point. Fra 25-35 minutter indtil 8 point. Fra 25-35 minutter 10 point, og over 45 minutter indtil 15 point, for hare- og rævedrev. For drev med hjortevildt skal der lægges 15 minutter til de oven­stående tidsangivelser. Der skal dog ved denne disciplin sær­lig iagttages hundens evne til at udrede og fastholde en fod. Skifter hunden drev, ved et andet rejst vildt krydser første drev, er dette et minus, men holder den foden af første rejste vildt, er det et plus. Kan hunden holde og klare et indviklet haredrev (med sløjfer og udspring) er dette ligeledes et plus. Drev med kronvildt må ikke vurderes på drevprøve. Drevet skal standes snarest, når fører, dommer eller sekretær, har konstateret, at hunden driver med kronvildt. Tiden med kronvildt godskrives søgetiden (1 time).

§ 3

Kontakt og lydighed - maksimum 10 point

Det er ønskeligt, at hunden, der har et stort søg, dog af og til vi­ser sig hos føreren, for atter straks at slå ud. En hund, der sy­nes at passe sig selv uden nogen som helst kontakt med føre­ren og meget uvilligt lader sig koble, kan højest få 3 point. I god kontakt og kobling uden særligt besvær 8 point. Kan den fløjtes eller kaldes af drevet og straks søge føreren, er det 9-10 point.

§ 4

Hals og stemmeføring - maksimum 10 point

Halsen skal være hørbar og vedvarende uden for lange pauser. Hørbarheden skal være det væsentligste. En mindre pause må dog opstå, f.eks. ved haredrev, hvor foden, grundet harens " snuhed, kan være vanskelig at udrede. En sådan pause regnes ikke for tab. Det er et stort minus, at halsen enten er for løs eller for hård, en vis nuancering af halsen - ved kort eller lang afstand fra vildtet - er ønskelig. Er halsen enten for løs eller for hård, gives højest 3 point.

For den hørbare og vedvarende hals gives indtil 8 point. Er halsen dertil særdeles smuk og klangfuld, kan gives 9-10 point.

§ 5

Helhedsindtryk - maksimum 20 point

Ved helhedsindtrykket bør et gennemsnit af de 4 foregående discipliner ikke anvendes. Hellere må man anvende følgende betragtninger. En halvdårlig hund kan højest opnå 5 point. En nogenlunde god hund højest 10 point, og en god hund højest 15 point og en fortrinlig hund 20 point.

 

For at kunne tildeles 1. præmie i åben klasse skal en hund have opnået mindst 50 point, - for en 2. præmie mindst 40 point og for en 3. præmie mindst 30 point.

En hund som i åben klasse har fået 1. præmie kan samme år deltage i vinderklasse.

En hund, som 3 gange - hvoraf den første kan være i åben klasse - har opnået et minimumstal på 55, tildeles brugs-championat.

Et af drevene skal være med hare eller ræv.

I følge af gængse regler må hunden også for at opnå brugs-championat, have 1. præmie på en af Dansk Kennel Klub aner­kendt udstilling.

På vinderprøve placeres hunden som 1., 2., 3. vinder o.s.v.

Dette kan være påkrævet af hensyn til udsatte pokaler og sær­lige præmier, men for at komme i betragtning ved championat-s-tildeiingen, må en hund altså 3 gange have opnået 55 point eller derover.

En hund kan opnå 1. præmie, såfremt den har drevet 45 minut­ter, 2. præmie 30 minutter og 3. præmie 15 minutter, som mini­mum (tillæg for hjortevildt).

Dog må hunden ikke være for svag i de andre 3 discipliner. Minimumstallet 50 point for 1. præmie, 40 point for 2. præmie og 30 point for 3. præmie, skal selvfølgelig fastholdes.

Ingen hund kan placeres på vinderprøve, hvis den ikke har op­nået en drevtid svarende til mindst opnåelse af 3. præmie.

Drevprøvereglerne er sidst anerkendt af Dansk Kennel Klub i april 1986.

VEJLEDNING FOR HUNDEFØRERE PÅ DREVPRØVER

Kom i god tid til prøverne. Vær parat til at køre til prøve­plantagen straks efter lodtrækningen. Vore prøver er lang­varige, og det er vigtigt at komme hurtigt i gang. Hver prøve starter med prøvelederens velkomst og derefter trækkes der lod om plantagerne og om start nummer.

Kommer man i god tid, kan man nemt nå at sørge for hundene. Luft dem, giv dem vand og foder. Til prøverne sidder de ofte længe i bilerne. Hundene skal kunne yde noget, når de bliver sluppet. Det forringer deres chancer, hvis de skal bruge de før­ste minutter efter at være sluppet til at komme i de rigtige fol­der igen.

Ankommet til prøveplantagen er deltagerne og tilskuere under­kastet dommerens og sekretærens vejledning og anvisninger. I almindelighed gælder:

1.     Lav ikke for meget støj ved bilerne.

2.  Tænk igen på hundene. Pas på ikke at komme til at genere de andre deltagere og deres hunde, når I sørger for jeres egne.

3.  Hør godt efter dommerens bemærkninger inden første hund slippes. Mange dommere vil her lige give praktiske anvisninger for prøven. 

4.       Vær parat til at starte, når det bliver jeres tur. Alt med hundesnore, fløjter, halsbånd, pejl/GPS og klokker bør være ordnet inden.

Som tilskuere - hold jer tilbage i forhold til dommer, sekretær og hundefører. Pas på ikke at støde drevet. Det kan give tab og forringe hundens chance.

På drevprøve er det meningen, at hund og hundefører skal vise deres samlede præstation for dommer og sekretær.

Det er meningen, at hund og hundefører skal demonstrere, at de kan afsøge en skovpart, rejse vildt og drive det en passende tid. Under dette skulle gerne vises kontakt mellem hund og fører. Lydighed hos hunden skulle gerne demonstreres. Ende­lig skal hunden vise selvstændighed i arbejdet.

Dommeren, eventuelt assisteret af terrænleder, anviser skov­parten.

Dommeren giver ordre til prøvens start, hvor hunden så slip­pes.

Nu skal vises, at hunden kan afsøge prøveterrænet selv­stændigt i rimelig kontakt med føreren. Føreren må bevæge sig på sporene og herfra dirigere hundens søg. Hunden skal selv afsøge tykningerne. Er der mulighed for det, så sørg for at demonstrere, at hunden har kontakt, at den kan dirigeres i søget. Det tæller på plussiden, når points skal gives.

Søget er grundlaget for hundens mulighed for at få rejst. Hun­den får maksimalt 1 time at søge i. Søger den snævert og uselvstændigt kan dommeren afbryde prøven før 1 time er gået. Sker der det, at hunden straks rejser vildt, så dommeren ikke når at vurdere hundens søg, kan man blive bedt om at slippe den senere, for så at vise dens evne til at søge.

En hund med et stort, energisk søg som alligevel ikke får rejst vildt, kan eventuelt få mulighed for et slip senere, hvor den så for f.eks. 15 minutter at søge i igen.

Denne afgørelse ligger hos dommeren.

Under drevet skal hundeføreren passe på ikke at komme så langt frem, at drevet stødes, idet hunden da kan få tab. Forhold dig sådan, at drevet kan gå uforstyrret, men så du alligevel kan give støtte til hunden ved tab. Også sådan, at du kan være i nærheden af dommeren og modtage hans anvisninger. Det gælder specielt, når ordre til kobling bliver givet.

Kan man demonstrere, at hunden under passage i drevet tæt ved føreren kan magte at vise kontakt med denne og så gå vi­dere i drevet, tæller også dette positivt ved pointberegningen bagefter.

Sædvanligvis vil man blive bedt om at koble den drivende hund efter 45 minutters drev med hare og ræv, og efter 60 mi­nutter ved drev med råvildt.

Drev med kronvildt vurderes ikke på drevprøve. Rejser og dri­ver din hund kronvildt, må du standse den snarest. Den tid din hund kan have brugt på at drive med kronvildt, vil den få kompensation for i søgetiden.

Demonstrer, at du har en lydig hund, hvis der er mulighed for det.

Hold dig under prøven i kontakt med dommer eller sekretær, så du kan reagere på anvisninger fra deres side. Husk, at det kun er dommerens og sekretærens personlige observationer der tæller. Dine observationer og oplysninger fra tilskuere vil der ikke blive lagt vægt på.

Dommer og sekretær skal fastslå vildtarten, inden de kan præ­miere et drev. Det er alle dommeres skræk, at komme til at op­leve et godt drev, som går tiden ud, uden der viser sig mulig­hed for konstatering af vildtarten.

Dommeren vil vurdere din hunds evner i nedenstående disci­pliner:

Søg og rejsning

Sikkerhed og udholdenhed

Kontakt og lydighed

Hals og stemmeføring

Endelig vil han til sidst foretage en vurdering af, hvor god en jagthund den egentlig er.

 Denne helhedsvurdering foretages på grundlag af dagens præstationer under hensyntagen til vejr og øvrige betydende faktorer.

Husk på prøverne at optræde sportsligt. Held og uheld vil altid kunne få stor indflydelse på hundens præstationer. Prøver for­løber lige så uforudsigeligt som jagt.

Husk at prøveleder, sekretær og terrænleder yder deres sådan en dag af interesse for hunde og jagt - ikke for betaling.

Husk, at plantagerne stilles til vores rådighed vederlagsfrit af ejere og jagtlejere. Den tillid må ikke skuffes. Til en drevprøve kræves mange tdr. land skov. Det er vanskeligt for klubben at skaffe prøveterræn. Tabt terræn er sædvanligvis umuligt for os at generhverve.

Vis solidaritet overfor din klub, de andre medlemmer og over­for dommer og sekretær ved at deltage til prøvens afslutning. Det virker usportsligt og uforskammet at forlade prøven inden prøvelederen har afsluttet den.

Hvornår skal man komme på prøve med sin hund?

Så snart man selv har konstateret jagtpræstationer hos den svarende til 3. præmie.

Man skal komme tidligt med hundene. De vil ofte klare sig overraskende godt på prøve, idet de jo har skoven for sig selv. Kan få lov at drive alene i deres eget tempo. Vildtet opfører sig ofte mindre skræmt på prøve end ved jagt, idet det ikke skræmmes af det sædvanlige jagtsceneri. Det gør, at drevene tit går længere og sikrere end på jagt.

Endelig skal man give hunden så mange prøvechancer som muligt, hvis man mener der er jagtevner i dem.

Det er svært at komme til tops på prøve. Alle muligheder må udnyttes hvis man tror på sin hund!

KNÆK OG BRÆK